International Management Engineering Consultancy and Environmental Technologies Inc.

Mühendislik alanındaki etkinliklerimiz, her türlü altyapı, sanayi ve konut üretimi projeleri ile yerel yönetim ve su, atıksu, gaz, elektrik gibi kamusal hizmetlere yönelik tasarım, projelendirme, danışmanlık ve kontrollük hizmetlerini içermektedir. Mühendislik hizmetlerimiz aşağıdaki konuları içermektedir:

 • Master Plan Çalışmaları,
 • Teknik ve Ekonomik Fizibilite Çalışmaları,
 • Jeolojik, Jeoteknik, Topografik, Hidrolojik ve Hidrojeolojik Ölçüm ve Araştırmalar,
 • Yer Araştırmaları ve Yer Seçimi,
 • İnşaat, Statik, Mekanik ve Elektrik Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması,
 • İhale ve Sözleşme Dokümanlarının Hazırlanması,
 • İhale Tekliflerinin Değerlendirilmesi ve Sözleşme Yönetimi,
 • Satınalma,  Proje ve İnşaat Kontrollüğü,
 • Geçici ve Kesin İstihkakların İncelenmesi ve Onaylanması,
 • Malzeme ve Tesislerin Test Edilip İşletmeye Alınması,
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin Tasarımı ve Uygulanması,
 • Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri.

Günümüzde gittikçe önem kazanan yaşadığımız çevreye yönelik kaygılar nedeniyle, çevre sorunlarının çözümü doğrultusundaki çabalar, dünyanın her tarafında birinci önceliği almaya başlamıştır. Çevre koruma ve iyileştirmeye yönelik hizmetlerimiz aşağıdaki noktaları kapsamaktadır:

 • Çevresel Etki Değerlendirmeleri,
 • Çevresel Denetimler,
 • Stratejik Çevre Yönetimi,
 • Çevre Politikaları ve Düzenlemelerine Yönelik Çalışmalar,
 • Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği ile Su ve Atıksu Kalitesi Ölçüm ve Araştırmaları,
 • Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, Su Arıtımı ve Dağıtımı Çalışmaları,
 • Atıksuların Toplanması, Arıtılması ve Uzaklaştırılması Çalışmaları,
 • Yağmursuyu Yönetimi,
 • Katı Atık Yönetimi ve Depolama Alanı Tasarımı,
 • Kirlilik Kontrolü Tasarımı ve Acil Önlem Çalışmaları,
 • Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri.

Mühendislik ve çevre hizmetlerinin tamamlayıcısı ve vazgeçilmez bir parçası olarak kurumsal, finansal ve yönetsel hizmetler de vermekteyiz. Kurumsal, finansal ve yönetsel hizmetlerimiz aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • Stratejik Yönetim Modelleri ile Planlarının Oluşturulması ve Uygulanması Çalışmaları,
 • Yönetim Politikaları ve Düzenlemelerine Yönelik Çalışmalar,
 • Finansal Stratejilerin ve Alternatiflerin Oluşturulması Çalışmaları,
 • İşletme ve Uygulama Yönergelerinin Hazırlanması,
 • Faturalama ve Tahsilât Sistemleri’nin Tasarımı ve Uygulanması,
 • Optimum Tarife Yapısı ve Düzeyini Belirleme  Çalışmaları,
 • Personel ve Organizasyon Yapısının İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar,
 • Özelleştirme, Yeniden Yapılandırma ve Değerleme Çalışmaları,
 • Yönetim Bilgi Sistemleri’nin Tasarımı ve Uygulanması,
 • Bütçe, Kontrol ve Muhasebe Sistemleri’nin Tasarımı ve Uygulanması,
 • Proje ve Program Fayda/Maliyet Çalışmaları  ile  Ekonomik  Fizibilite Çalışmaları,
 • Verimlilik ve Etkinliğin Ölçülmesi ve Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar.